Hola Malilla

Estratègia participada de barri
València
2021-2022
Client → Servici de Participació Ciutadana i Govern Obert de l’Ajuntamient de València
Equip → Crearqció coop.v i Aida Vizcaino, coordinació i redacció Clara Broseta, disseny i fotografia

Hola Malilla és un procés de treball per a definir, de manera col·lectiva, un full de ruta per al barri de Malilla. Aquest procés naix amb l’objectiu de ser una eina de co-disseny de polítiques públiques municipals des d’un entorn de proximitat, per donar respostes col·lectives a problemes col·lectius.

El nom “Hola Malilla” sorgix com a símbol de la voluntat d’apropar-se al veïnat i de convidar a les persones del barri a formar part d’aquesta Estratègia participada de barri. La proposta es dissenya com una eina integral per a generar accions i transformacions que responguen efectivament a més d’una necessitat, generant respostes estructurals o conjunturals no segmentades.

El procés de treball busca promocionar la innovació i la transformació social, en paral·lel al procés de redacció, cap a la millora i transformació de les condicions de vida del veïnat, garantint la inclusió de la majoria de perfils poblacionals i potenciant la cohesió social. Per combinar el desenvolupament tècnic amb el procés de participació es treballa en 4 fases d’obertura cap al veïnat: (1) Contextualització del procés i presentació, (2) Autodiagnòstic participat, (3) Formulació de propostes i consensos i (4) Redacció participada i devolució de resultats.

Malilla forma part de l’entramat de barris obrers i populars del sud de la ciutat de València i compta amb una situació d’infradotació d’equipaments i infraestructures de transport. Aquest fet, sumat a l’aïllament del barri pels eixos infraestructurals de les seues vores, promou un distanciament real i simbòlic respecte a la ciutat central.

En el barri es poden observar diferents nivells de consolidació en funció de com ha estat la seua evolució urbana. El creixement del barri des dels extrems cap al centre s’ha realitzat a través de l’articulació de l’activitat urbana entorn de les vies d’Ausiàs March i Carrera de Malilla, produint una estructura urbana caracteritzada pels intersticis i els espais buits. En el moment de l’elaboració de l’Estratègia, Malilla es troba en un procés de desenvolupament urbanístic intensiu cap al sud, que tensiona les dinàmiques urbanes i genera nous pols de centralitat vinculats als nous serveis i dotacions del PAI.

Aquestes qüestions tenen una especial rellevància en el procés compartit amb la ciutadania. La pujada del preu de l’habitatge, la infradotació d’equipaments de proximitat, la transformació de l’espai públic o la millora de les connexions amb la resta de la ciutat, estan presents al llarg de tot el procés d’elaboració participada de l’Estratègia.

Els diferents espais de diàleg i pensament que es generen serveixen per a activar la mirada i la reflexió col·lectiva sobre les necessitats, conflictes, demandes i potencialitats de Malilla, a l’hora que afavoreix la consolidació d’un entramat veïnal cohesionat al barri, apropant entitats, col·lectius i agents, així com al veïnat no organitzat.

Els resultats del procés de treball amb la ciutadania defineixen l’estructura de l’Estratègia participada de barri de Malilla, que s’organitza al voltant de tres objectius generals: un barri habitat i més verd; un barri saludable, actiu i amb més cultura de barri; un barri proper, amb veïnat que es coneix i s’escolta.

Els objectius generals suposen els grans horitzons de futur per al barri de Malilla que guien les línies de treball i les accions, suposant el punt d’arribada de tot allò que es propose. Els grups de treball i les sessions plenàries conclouen amb la definició d’11 línies de treball i 45 accions concretes.